top of page

Manifest for Højskolen Grobund

En højskole til tiden

 

Verdens samfund befinder sig i en klima- og ressourcekrise uden fortilfælde, fordi menneskets levevis er i færd med fundamentalt at ændre forudsætningerne for livet på kloden. Dette kalder på radikale løsninger. 

 

Højskolen Grobund skal være Danmarks mest ambitiøse skole for grøn omstilling og håndværk. Skolens elever skal lære at bygge klimabevidst og opføre deres egen skole. De skal lære om, hvordan maden finder vej til tallerkenen, ved aktivt at deltage i højskolens fødevareforsyning. De skal klædes på praktisk, teoretisk og kreativt til at begå sig i en verden, hvor omstillingen af samfundet stiller store krav til vores nytænkning og mod. Højskolens mål er hermed at skabe mere selvstændige, ansvarlige og handlekraftige mennesker.

 

Højskolen Grobund blander energien og visionerne fra klimabevægelsen med fællesskabet og dannelsestanken fra den grundtvigske folkehøjskole. Resultatet er en ny type højskole, der giverne eleverne færdigheder og perspektiver til at kunne skabe sit eget liv i overensstemmelse med naturens grænser. Vi kalder det grøn dannelse.

 

Grøn dannelse er at sætte mennesker i stand til at overkomme egen handlingslammelse og leve gode, rige liv inden for de rammer, naturen sætter for os. Grøn dannelse er mere end bare at forstå klimakrisens omfang, det handler om at tilegne sig færdighederne til konkret at gøre en forskel – i fællesskab med andre. Denne målsætning er med i alt, hvad vi gør – fra maden vi spiser, fagene vi udbyder, til måden vi bygger og er sammen på.

 

På Højskolen Grobund er den grønne omstilling ikke en tung pligt, men en begejstret og legende undersøgelse af de muligheder klimabevidsthed giver for at skabe gode liv på en ny måde. Højskolen skal i sin daglige praksis selv være det bedste eksempel på hvordan, man lever i overensstemmelse med naturen.

 

Højskolen Grobund er grundtvigsk i den forstand, at vi har som vores mål at give eleverne demokratisk dannelse, folkeoplysning og livsoplysning. Vi adskiller os dog fra de almene grundtvigske folkehøjskoler på den måde, at vi rangerer grøn dannelse på linje med – og i visse tilfælde højere end – de tre andre formål. Fordi miljø og klima udgør selve den systemiske ramme for både demokratiet og livet. Klimaet er således et allestedsnærværende spørgsmål på Højskolen Grobund.

 

Højskolen Grobunds pædagogiske og filosofiske grundlag kan i billedlig forstand opsummeres i hoved, hånd og hjerte.

Hånd

Danmark har i dag en af verdenshistoriens højest uddannede befolkninger, men samtidig har der bredt sig en nedvurdering af håndværksmæssig kunnen. For de nyere generationer kan man ligefrem tale om en generel aflæring af at bruge hænderne. Det skaber handlingslammelse og hjælpeløshed stillet overfor klimaforandringerne, når disse kræver, at vi rent praktisk må indrette vores liv anderledes. 

 

Det ønsker vi at lave om på. På Højskolen Grobund skal alle elever lære selv at skabe rammerne om deres eget liv, for eksempel inden for madlavning, tilvejebringelse af fødevarer og bæredygtigt byggeri. Vi mener, det giver en unik mestringsfølelse at kunne tage hånd om grundvilkårene i ens eget liv. 

Det er et konkret mål for skolen, at man som færdig elev på Højskolen Grobund skal kunne bygge sit eget selvforsynende minihus fra gulv til loft. Skolen selv skal bestå af denne type bygninger til både elev- og lærerbeboelse samt undervisning, som gradvist opføres hold efter hold, fordi vi tror på, at læring og anvendelse hænger sammen. 

 

Højskolen Grobunds udformning bliver dermed levende og dynamisk, fordi hvert elevhold selv skaber de fysiske rammer, de har brug for. Vi ønsker ikke, at skolen skal være et fix og færdigt kostskoleophold, hvor eleverne bare “tjekker ind” og passivt bliver serviceret. Eleverne skal indgå i den daglige drift af skolen, fordi undervisningen ikke skal adskilles fra sin praktiske anvendelse, og fordi eleverne skal have følelsen af ejerskab over skolen. Af samme grund har vi ikke en pedel eller en oldfrue, men overlader inden for rimelighedens grænser skolens vedligeholdelse til elevernes fællesråd. 

 

På Højskolen Grobund tager vi madhåndværket seriøst. Det er ambitionen at skolens elever tager aktiv del i fremstillingen af den mad, vi skal spise. Det er grøntsagerne, der har hovedrollen. Der skal dyrkes, sankes, syltes, fermenteres og komposteres. Køkkenet på Højskolen Grobund vil sammen med eleverne drage i kamp mod madspild. Det er vores overbevisning, at vi ved en aktiv deltagelse i produktionen af vores eget livsgrundlag opbygger en større respekt og forståelse for de begrænsede ressourcer, vi er stillet til rådighed på jorden. 

Hoved

Al sand omstilling kræver oplysning. Så kort kan det siges. Hvis man ikke ved, hvorfor man bygger eller imod hvad, eller hvis ikke man ser de strukturer og magtforhold, der holder os fast i gamle forbrugs- og tankemønstre, så bliver omstillingen visionsløs og aldrig andet end lappeløsninger på det eksisterende. 

 

På Højskolen Grobund skal eleverne undervises i klassiske dannelsesfag, fordi klimakampen ikke kan reduceres til at tælle CO2-udledninger, men i ligeså høj grad handler om at finde et nyt sprog til at sætte det gode liv i tale på en anden måde, end tidligere generationer gjorde det. Gennem læsning, samtale, diskussion, aktivisme og leg skal eleverne prøve kræfter med en række af de mest radikale og inspirerende tænkemåder inden for for eksempel filosofi, politik og litteratur. Dette er særligt relevant, der hvor disse fag møder spørgsmål om klodens klima- og ressourcemæssige grænser, men diskussionerne skal ikke være begrænset til klima alene. De skal også indeholde moralske, politiske og eksistentielle problemstillinger. 

 

På Højskolen Grobund skal vi bryde med vanetænkning og lade ideerne få frit spil. Her skal være højt til loftet i handling såvel som tanke. Vi vil være en skole for Det grønne Danmark, hvor elever, klimaaktivister, organisationer, politikere og helt almindelige mennesker kan samles og diskutere klimakampens mål, midler og indsigter. Det er fordi, vi tror på, at den gode samtale kan sætte os selv og vores vaner ind i en større sammenhæng og dermed ændre vores handlemåde. Al sand oplysning har potentialet til at forandre mennesker.

 

Hjerte

Mennesket er ikke en øde ø, der ligger ensomt og almægtigt i sit eget hav. Mennesket er forbundet med naturen gennem talrige kemiske og følelsesmæssige forbindelser – fra de kulstofforbindelser, vi deler med naturen, til de minder, vi investerer i den. Mennesket er natur. Vi mærker denne forbindelse tydeligt, når vi for eksempel går i skoven en tidlig morgen eller nyder en smuk solnedgang. Denne forbundethed er en form for lykke. Vi skal forstå at værdsætte denne forbindelse og tænke den ind i den grønne omstilling. 

 

Hjertet er så at sige bindeleddet. Uden hjertet – følelsen af forbundethed med vores naturlige omgivelser – bliver hånd og hoved blot instrumenter i vores dominans over naturen. Det er i dette lys, man skal forstå det, når vi på Højskolen Grobund siger, at den grønne omstilling ikke er en tung pligt. Tværtimod mener vi, at kampen for klimaet kan være en glædelig, til tider festlig begivenhed, hvor nye stærke fællesskaber, følelser og livsforløb kan opstå ud fra. 

 

“Hvis jeg ikke kan danse til den, er det ikke min revolution”. Sådan sagde Emma Goldman for 100 år siden. Og det er stadig lige sandt. Kampen for klimaet må aldrig bare blive en teknisk opgørelse over udledninger af drivhusgasser. Det ville skabe ensidige mennesker og åndeligt forarmede samfund. Vi skal have hjertet med, når vi tænker den grønne omstilling. Fordi den grønne omstilling ikke bare er en ny måde at tænke økonomi på, men også handler om det medmenneskelige, alt det, som ikke er system, selve glæden over livet. Begejstring, sang, kultur, passion og kærlighed er ikke bare heldige biprodukter, men selve essensen af kampen for klimaet.

 

Oplysning alene er ikke nok. Efter årtiers oplysningskampagner ved vi jo godt, at den er gal, men gør ikke nødvendigvis noget ved det af den grund. Vanens magt er stor, hverdagen er travl, og det er egentlig lettest helt at lade være. På Højskolen Grobund mener vi, at en stor del af forudsætningen for forandring skal findes netop i lidenskaben for at ville noget andet og mere. At skabe et sundere forhold til naturen, der omgiver os, indebærer også modet til at lytte til andet end vores fornuft alene. Vi må også føle behovet for forandring, før vi kan give os i kast med den. Dette kræver nye læsefærdigheder, der gør os bedre i stand til at aflæse naturen som forbundethed frem for død materie.

 

Følelser kan være flygtige og foranderlige. Derfor skal vi på Højskolen Grobund løbende kvalificere og udfordre disse. Det gør vi gennem kultur, leg og i mødet med vidt forskellige livsperspektiver. At gå på højskole er i sig selv et vildt eksperiment, der konstant sætter os i spil på nye og uforudsete måder. Man må lære at lytte til andre såvel som sig selv, hvis det skal lykkes. Højskolen Grobund er ingen undtagelse fra denne regel. 

 

Opsummeret er Højskolen Grobunds ambition at kombinere hånd, hoved og hjerte med henblik på at skabe mere selvstændige og handlekraftige mennesker.

Skolen og verden

Højskolen Grobund skal aktivt søge at påvirke og inspirere det omkringliggende samfund i en mere grøn retning. Højskolen skal i sit daglige virke med eleverne, samt i diskussioner med det omkringliggende samfund, være en grøn offentlighed. Vi skal være et sted, hvor mennesker kan mødes og holdninger brydes. Højskolen skal søge spændende samarbejdspartnere, for eksempel foreningsskibet Svartlöga, og skal aktivt bringe højskolen ud til forskellige steder i Norden, for eksempel i form af en flytbar satellit af telte.

 

På Højskolen Grobund har vi, som det fremgår af nærværende manifest, klare holdninger til grøn omstilling. Dette står ikke i modsætning til Højskolen Grobunds ambition om, at der skal være plads til forskellighed. Højskolen Grobund er ikke og må aldrig blive et ekkokammer. Vi skal være åbne for modargumenter – måske kan vi lære noget nyt? Højskolen Grobund baserer sit verdenssyn på videnskab, og ønsker at stå som et bolværk mod konspirationsteorier og alternative fakta.

Skolen har et tårnhøjt ambitionsniveau og sætter de bedste rammer for, at vi i fællesskab kan udforske klimavenlige livsstile, men det er helt grundlæggende nysgerrighed og passion, ikke frelsthed, der driver værket. Ingen skal udskammes for ikke at leve op til idealet om klimabevidsthed.

 

Højskolen Grobund ser det som sin opgave at få et bredt udsnit af den danske befolkning som elever på skolen. Vi værdsætter forskellighed i alder, etnicitet, religion, seksualitet og kønsidentifikation med videre. Hvis det kan lade sig gøre, vil vi have alderskvoter med henblik med at blande aldersgrupperne mest muligt, fordi det giver et godt samspil.

 

Højskolen Grobund vil have ordentlige forhold for sine ansatte. Vi følger Undervisningsministeriets charter for vilkår til højskolelærere og arbejder aktivt hen imod en overenskomst på højskoleområdet. Vi tager gerne praktikanter, men med gode vilkår og aldrig som en erstatning for undervisere.

 

Højskolen Grobund er realiseringen af Foreningens Grobunds erklærede ønske om en højskole. Højskolen Grobunds værdimæssige forankring er således i leve- og arbejdsfællesskabet Grobund, som vi er udsprunget af og i vid udstrækning deler målsætninger med. Men foreningen og højskolen er ledelsesmæssigt og administrativt adskilt, så den ene ikke har direkte indflydelse på den anden. Højskolen Grobund arbejder henimod at blive en selvejende institution med en skolekreds, en bestyrelse og en daglig ledelse, der ud fra rammerne af vedtægter og generalforsamlinger træffer egne beslutninger. Højskolen Grobund ønsker at ligge fysisk tæt på leve- og arbejdsfællesskabet Grobund.

bottom of page